REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Giveaway- câștigă o ramă Silhouette

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniilor este SC MEDIUNO OPTIC SRL, cu sediul în Pașcani, str. Cuza Vodă 14, Județ Iasi, România, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J22/1721/2019, cod unic de identificare RO 41059625, reprezentata legal de dl. dr. Bîlha Andrei, adresa de website:www.mediuno.ro, denumit în continuare Organizator. Clienții care participă la Campania Promoțională „Giveaway- câștigă o ramă Silhouette” prevazută în prezentul Regulament sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament, potrivit celor menţionate mai jos.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost facută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1. Decizia de derulare a prezentei campanii promoționale, denumită în cele de urmează „Campania Promoțională „Giveaway- câștigă o ramă Silhouette”, conform regulilor din prezentul Regulament, este finală și obligatorie pentru participanți.

2.2. Campania promoțională se desfasoară în perioada 1 decembrie22 decembrie 2022 (inclusiv) și are loc pe pagina de Facebook și Instagram Mediuno.

SECTIUNEA 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.

3.2. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțita și în afara oricarei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzatoare în completarea datelor personale.

3.3. La această Campanie pot participa persoanele fizice, care dețin un cont de Facebook, completat cu o adresa de email validă și nume / prenume reale.

3.4. Condițiile de participare constau în:

participantul intră pe pagina „Mediuno” de pe Facebook/Instagram;

devine fan al paginii de mai sus (dă LIKE paginii Facebook/Instagram Mediuno);

– dă SHARE public postării „Giveaway- câștigă o ramă Silhouette” pe pagina Facebook personală a participantului la concurs;

– dă un comentariu la postarea concursului „Giveaway- câștigă o ramă Silhouette” prin care etichetează public 3 persoane care dețin cont de Facebook și ar dori să participe la rândul lor la acest concurs din prezentul regulament (se etichetează denumirile aferente conturilor Facebook ale acestor persoane, nu se iau in considerare comentariile care conțin numele acestora).

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook Mediuno nu presupune și înscrierea în concurs, este necesar și comentariul la postarea de concurs.

3.5. La prezenta Campanie promoțională pot participa toate persoanele fizice, descrise mai sus, cu excepția angajatilor Mediuno Optic SRL, ai agentțiilor și furnizorilor implicați în această campanie promoțională, precum și a rudelor de gradul I (copii si parinti) și soțului/soției celor menționați mai sus.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE ȘI PREMIILE OFERITE

 

4.1. Participanții la această campanie iau la cunostință și acceptă faptul că participarea la campanie și ulterior acordarea premiilor se va face sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la “SECȚIUNEA 3- CONDIȚII DE PARTICIPARE” de mai sus.

4.2. PREMIUL prezentei campanii promoționale „Giveaway- câștigă o ramă Silhouette” constă într-o ramă Silhouette.

SECŢIUNEA 5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

5.1. După data încheierii campaniei, repectiv 22 decembrie 2022, câștigătorul va fi desemnat în urma unei extrageri electronice la sorți efectuată la data de 23.12.2022 prin intermediul unui soft specializat numit www.random.org ce extrage aleatoriu comentariul câștigător la postarea concursului de pe pagina Facebook/Instagram oficială Mediuno.

5.2. Extragerea câștigătorului se va realiza dintr-o listă care va conține denumirile aferente conturilor de Facebook ale participanților (sub forma cu care au participat la prezenta campanie) la concursul online „Giveaway- câștigă o ramă Silhouette” care face obiectul campaniei promoționale descrise în acest Regulament. Se vor extrage 3 rezerve, pentru eventuala situație în care câștigătorul nu trimite în 72 ore de la data extragerii datele solicitate de organizatorul concursului. Toți participanții la concursul „Giveaway- câștigă o ramă Silhouette” trebuie să îndeplinească condițiile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 6. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

6.1. Câștigătorul va fi anunțat prin intermediul unei postari publice dedicate pe pagina Facebook și Instagram Mediuno care va conține numele aferent contului de Facebook cu care a participat la concurs, numărul câștigător în urma extragerii pe site-ul www.random.org și print screen din secțiunea care cuprinde numele căștigătorului, din lista tuturor participanților la concurs.

6.2. Câștigătorului concursului de pe Facebook/Instagram i se va aduce la cunoștință rezultatul extragerii pentru concurs pe data de 23 decembrie, după încheierea jurizării, printr-un mesaj pe Facebook Messenger. Se va solicita un număr de telefon pentru a fi contactat și a stabili la ce sediu se va prezenta pentru a ridica premiul.

6.3. În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat, acesta va folosi următoarea variantă pe care o are la dispoziție din cele extrase ca și rezerve. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

      1. Premiul care constă într-o ramă Silhouette se va ridica de la unul din cabinetele Mediuno din Iași sau Pașcani. Persoana câștigătoare va dovedi deținerea contului de Facebook desemnat ca fiind câștigător la acest concurs online care face obiectul Campaniei Promoționale descrise în acest Regulament arătând mesajul primit din partea Mediuno pe Messenger. La înmânarea premiului, câștigătorul validează primirea acestuia prin:

– copie după CI/pașaport;

– poză pentru social media cu rama câștigată;

– completarea unei declarații care să certifice predarea premiului din partea organizatorului către câștigător.

6.5. Orice eroare cu privire la datele furnizate de către participanți nu atrage răspunderea Organizatorului campaniei promoționale. Astfel, Organizatorul nu are nici un fel de obligație de acordare a premiilor în cazul furnizării unor date eronate care au condus la imposibilitatea identificării și anunțării câștigătorului .

SECTIUNEA 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1.Datele cu caracter personal ale participantilor la campania promotionala sunt prelucrate in conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 și legislația subsecventă, precum și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

7.3. Datele cu caracter personal ale persoanelor paticipante la această campanie promoțională, respectiv prin documentatia mentionată la Secțiunea 6. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI a prezentului Regulament, precum și datele care se generează pe baza acestora sunt prelucrate în vederea îndeplinirii scopurilor prezentei campanii promoționale, respectiv promovarea și derularea campaniei, verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform Secțiunii 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE de mai sus, identificarea participanților eligibili, acordarea premiilor și toate operațiunile aferente îndeplinirii obligațiilor fiscale ce derivă din derularea acestei campanii, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale aferente calculării, reținerii și plății impozitului pe venit cu reținere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii cu o valoare mai mare de 600 de lei, impozit pe care Organizatorul Campaniei se obligă să il calculeze, să îl rețina și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

7.3. Categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrării în scopurile identificate anterior sunt urmatoarele: – date de identificare: numele și prenumele;

date de contact: număr de telefon, email;

informații conținute de actul de identitate al câștigătorului; – datele doveditoare deținerii contului Facebook desemnat ca fiind câștigător în urma participării la concurs.

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, Mediuno Optic SRL va prelucra datele cu caracter personal pe durata campaniei promoționale, precum și ulterior, atunci când există o necesitate de afaceri legitimă pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informațiile solicitate sau pentru a ne respecta obligațiile legale, fiscale sau contabile).

SECTIUNEA 8. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.mediuno.ro. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/mediuno.ro.