CAMPANIE

”CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE GRATUITE PENTRU COPII”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul campaniilor este SC MEDIUNO OPTIC SRL.

SECŢIUNEA 2. LOC DESFĂŞURARE CAMPANIE

Campania se desfaşoară în showroom-urile Mediuno.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Prezenta campanie se desfasoara in perioada 01 noiembrie – 30 noimebrie, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, anexandu-se acestui regulament o dispozitie.

SECŢIUNEA 4. CONȚINUTUL CAMPANIEI

4.1. Prezenta campanie consta in oferirea consultatiilor oftalmologice GRATUITE copiilor cu varste cuprinse intre 0-18 ani, fiind necesar a se prezenta certificatul de nastere, pentru a se retine o copie a acestuia de catre organizator, fiind necesar pentru validarea in sistemul CNAS. Consultatiile se efectueaza in limita locurilor disponibile,

4.2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participanții la această Campanie au obligația să îl respecte (denumit în continuare „Regulamentul”).

4.3. Regulamentul este întocmit și este făcut public conform legislației aplicabile, fiind disponibil, în mod gratuit, oricărui client in incinta clinicii Mediuno Iasi.

4.4.  Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Produsele prezentate în imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

4.5.  Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi durata, pe parcursul desfășurării Campaniei. Orice modificare va fi evidentiata in regulamentul existent in clinicile Mediuno,  în secțiunea dedicată Campaniei, prin act adițional.

SECTIUNEA 5. TEMEIUL LEGAL

5.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile legislației române privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legile privind protecția persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

5.2. Prin participarea la această Campanie participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. DREPTUL ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

6.1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, cetățeni români sau străini, cu varstele specificate in sectiunea 4, care vor beneficia de consultatii oftalmologice gratuite în incinta clinicilor MEDIUNO Iasi în perioada 01.09.2023-15.10.2023 și care acceptă termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare individual „Participant“ și colectiv „Participanți”).

6.2.  Participarea la aceasta campanie are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

6.3. Dreptul de participare este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

 SECTIUNEA 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

7.1. Prin participarea la campaniile prevazute în acest regulament, participanţii declară că au fost informati cu privire la faptul că datele personale furnizate Organizatorului, pot fi prelucrate şi introduse în baza de date a firmei SC MEDIUNO OPTIC SRL.

7.2. Prin prezentul Regulament, SC MEDIUNO OPTIC SRL se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

7.3. Prin participarea la campaniile menționate în acest regulament și transmiterea datelor cu caracter personal, participanții au înțeles că datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de SC MEDIUNO OPTIC SRL, în vederea desfășurării campaniilor menționate în prezentul Regulament.

7.4. SC MEDIUNO OPTIC SRL si afiliații acestuia garantează confidențialitatea datelor personale ale participanților la campanii. La cererea expresă a unuia dintre participanți, SC MEDIUNO OPTIC SRL va asigura acestuia accesul, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru transmiterea acestor cereri, participanții vor trimite pe adresa de e-mail contact@mediuno.ro , o cerere scrisă, semnată și datată.

7.5. Campaniile din prezentul Regulament nu presupun automat prelucrarea datelor personale. În funcție de fiecare campanie desfășurată, SC MEDIUNO OPTIC SRL și afiliații acestuia pot prelucra datele cu caracter personal. Detaliile legate de aceste prelucrări se vor regăsi la fiecare campanie în parte, precum și în cadrul politicii de confidențialitate. În situațiile în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul să își retragă acest consimțământ oricând. În funcție de situație, în măsura în care participantul înțelege să nu își dea consimțământul pentru prelucrarea datelor anterior menționate, SC MEDIUNO OPTIC SRL nu îi va aduce la cunoștință dacă această acțiune împiedică pe SC MEDIUNO OPTIC SRL și afiliații acestuia să își execute anumite obligații față de participant.

7.6. Dacă participanții își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, SC MEDIUNO OPTIC SRL va înceta prelucrarea datelor respective fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice.

7.7. Durata de păstrare a datelor cu caracter personal: aceste date având caracter personal sunt păstrate cât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor stabilite intern privind obținerea datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

7.8. Categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrarii in scopurile identificate anterior sunt urmatoarele:

– date de identificare: numele si prenumele, data nașterii, certificatul de nastere;

– date de contact: numar de telefon, adresa domiciliului, semnatura (necesară la semnarea bonului de comandă efectuată în perioada campaniei si a consimtamantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, oferit fiecarui pacient al clinicii Mediuno).

SECŢIUNEA 8. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

SC MEDIUNO OPTIC SRL își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament, cât și campaniile din acest Regulament. Nicio modificare nu poate fi retroactivă.

SECŢIUNEA 9. PUBLICARE

Regulamentul Oficial este pus la dispoziție în mod gratuit, oricărui solicitant, în clinica Mediuno. Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze prevederilor din Regulament şi ale legislaţiei aplicabile în România.

SECŢIUNEA 10. DISPOZIȚII FINALE

Legea aplicabilă prezentului regulament este legea română.